✎ YUKOKI
GIRLS' GENERATION;
;

soshiderper:

 Shikshin Shi Dae 
 Shikshin Shi Dae